آدرس کارخانه : جاده تبریز - آذرشهر / کیلومتر 5 جزیره اسلامی

+تلفن : 38-33467034 ( 41 ) 98

+دورنگار : 33467031 ( 41 ) 98

info@bonyandiesel.com : ایمیل

آدرس دفتر مركزي و فروش بنيان ديزل (تهران):تهران -بزگراه شهيد همت(غرب) خيابان شهيد كبيري طامه(شاهين شمالي) خيابان 20 متري گلستان شرقي

خيابان مشعوف كوچه دوم انتهاي كوچه پلاك 1/1

+98 (21) تلفن تماس :44890388 -44890394